Thursday 7 May 2015 | 1436 - 07 - 18 | پنجشنبه 17 ارديبهشت 1394

Untitled Documentشماره: 3527155

 تاريخ:7/8/87

جمهوري اسلامي ايران

وزارت آموزش وپرورش

سازمان آموزش وپرورش شهرستانهاي تهران

از:

مديريت آموزش و پرورش ناحيه دوشهرري

کمیته بررسی بخشنامه ها و دستورالعملهای اداری

واحد مجری/استان:
منطقه/ناحیه:
واحدهای آموزشی:
هماهنگ کننده در استان:
به: کلیه مدارس

موضوع:

ابلاغ مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرری

امضاء کننده:

   کارشناسی اموراداری و ارزشیابی

رونوشت:

نشانی:
تلفن:
دورنويس:

 

بازگشت به صفحه قبلي      جستجوی بخشنامه